Actievoorwaarden winactie WK kwalificatiewedstrijden

 1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van cavallaronapoli.com, welke bekend staat onder de naam ‘Win 2 kaarten tot één van de WK kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal' (WK22 kwalificatie winactie).

1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie zijn verkrijgbaar via de website cavallaronapoli.com (hierna verder te noemen “Actiesite”).

1.1.3 Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Cavallaronapoli.com handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.1.4 De Actie wordt georganiseerd door cavallaronapoli.com ter promotie van cavallaronapoli.com, gevestigd aan de Waarderveldweg 87, 2031 BK te Haarlem.

1.1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

 1. DE ACTIE

2.1 Specificatie Actie

2.1.1 De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Actiesite.

2.1.2 De Actie loopt van 12 augustus 2021 t/m 30 augustus 2021. 

2.1.3 De prijs die beschikbaar is:

 

 • Win 2 kaarten tot één van de WK kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. Inhoud van de prijs:
  • Wedstrijd bekijken vanuit de business lounge 
  • Inclusief eten & drinken
  • Aantal personen: 2 personen
  • Uitvoering van de prijs vindt plaats volgens de laatste richtlijnen van het RIVM
 • Je maakt kans op het bijwonen van Nederland - Montenegro (op 4 september in het Philips stadion in Eindhoven) of Nederland - Turkije (op 7 september in de Amsterdam Arena).

 

2.1.4 cavallaronapoli.com en/of zijn toeleveranciers van de prijzen zullen de eventueel door de winnaars van de Actie verschuldigde kansspelbelasting voor hun rekening nemen. De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

2.1.5 Deelnemers aan de Actie maken kans op de in artikel 2.1.3 bedoelde prijs.

 

2.2 Deelname

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze Actie, mits deze woonachtig is in Nederland, en met inachtneming van deze Actievoorwaarden.

2.2.2 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is slechts toegestaan met toestemming van de ouders/verzorgers.

2.2.3 Deelname geschiedt door het achterlaten van de contactgegevens op de Actiesite.

2.2.4 Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:

 1. a) medewerkers van Cavallaro Napoli;
 2. b) andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn.

2.2.5 Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen (extra) communicatiekosten verschuldigd.

2.2.6 Deelname aan deze Actie kan uitsluitend via cavallaronapoli.com.

2.2.7 Door deelname aan de Actie geeft deelnemer, indien hij of zij de prijs wint, cavallaronapoli.com tevens het recht om zijn/haar naam, foto en vlogs voor promotionele doeleinden van cavallaronapoli.com te gebruiken, zowel voor online als offline gebruik.

2.3 Vaststelling van de winnaar

2.3.1 De bepaling van de winnaars zal plaatsvinden door middel van loting. Tijdens de campagne zal één (1) loting plaatsvinden onder de deelnemers aan de actie per wedstrijd. De winnaar krijgt uiterlijk drie wekdagen voor de gespeelde wedstrijd per email een bericht en dienen bij loting te herbevestigen via e-mail. Deelnemers kunnen slechts één keer winnen gedurende deze actieperiode.

2.3.2 De winnaars krijgen op de dag van de loting een persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en cavallaronapoli.com, is het oordeel van laatstgenoemde bindend. De winnaar(s) kunnen tevens bekend gemaakt worden op de website en eventuele andere uitingen.

2.3.3 Indien de binnen de gestelde termijn in het persoonlijk bericht niet heeft gereageerd komt de prijs te vervallen, waarmee de winnaar zijn/haar rechten op de prijs verliest.

2.3.4 Winnaars kunnen zich melden bij Cavallaro Napoli en/of ontvangen na de loting een bericht.

2.3.5 Overige deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd (behoudens het bepaalde in artikel 4.2.1).

2.3.6 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van een prijs wordt deze niet uitgekeerd.

 

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid cavallaronapoli.com.

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Website garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn Actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2 Cavallaro Napoli is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door hem te verstrekken prijzen. Cavallaro Napli geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 Aansprakelijkheid derden

3.2.1 Hetgeen artikel bepaalt, geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van cavallaronapoli.com c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.

 

 1. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud

4.1.1 Cavallaronapoli.com behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

 1. a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien het van mening is dat dezen misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
 2. b) Wijzigingen en verbeteringen op de Actiesite aan te brengen of de toegang tot de Actiesite te beperken en/of te beëindigen;
 3. c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen; voor zover het dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden naar [email protected]. Cavallaro Napoli zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1 Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

4.4 Persoonsgegevens

4.4.1 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Cavallaro Napoli de toestemming om hem informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van Cavallaro Napoli te doen toekomen. Cavallaro Napoli zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De deelnemer kan deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te richten aan [email protected].

 • Sale
 • Heren
 • Dames
 • Stores
 • Maatwerk 
 • Explore